Registrace

Účtenka musí být čitelná a musí z ní být zřejmé, že byl výrobek Rio Mare zakoupen v České republice, kdy a v jakém obchodě to bylo. Nečitelné a neúplné účtenky, případně účtenky za zboží zakoupené mimo termín soutěže budou vyřazeny.

Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka v registračním formuláři vyslovujete účastník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a rovněž souhlas se zasílám obchodních sdělení elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:

Totožnost a kontaktní údaje správce McCoy & Partner spol. s r.o., IČO 25187767, spisová značka C 81964 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní E-mail: zuzana.kress@mccoy-partner.com
Rozsah zpracovávaných údajů Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, rok narození
Účely zpracování Organizace této spotřebitelské akce
Zasílání obchodních sdělení správce včetně reklamy
Zasílání obchodních sdělení správce elektronickými prostředky
Právní základ pro zpracování Tento souhlas subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a) uvedeného Nařízení
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Pět roků ode dne vyslovení tohoto souhlasu
Poučení subjektu údajů Souhlas není povinný, ale bez něj se nelze zúčastnit této spotřebitelské akce.
Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i emailem na kontaktech výše uvedených.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Zvláštní poučení subjektu údajů u přímého marketingu Máte právo vznést u správce námitku, a to sdělením správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Po obdržení námitky správce další marketing neprodleně ukončí.